IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สาย อ.หล่มสัก-อ.น้ำหนาว

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑล และภูมิภาค ขยายถนนราชพฤกษ์

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการรถจักรยานยนยต์งานสายตรวจ ขนาด 250 CC

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..