ประเด็นร้อน

คอร์รัปชันพุ่งรัฐเร่งลงทุนรับเงินใต้โต๊ะ

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 11,2017

 - - สนักข่าวเดลินิวส์ - -

"ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างกฎหมาย และความร่วมมือ ต่าง ๆ ที่ดีขึ้นแล้ว แต่ปัญหาขณะนี้คือการบังคับใช้กฎหมาย กับการฮั้วประมูลยังมีอยู่  ดังนั้นกรมบัญชีกลาง ต้องปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่านี้ แต่ที่น่ายินดีคือ คนไทยเริ่มตระหนักรู้มากขึ้นในรอบ 8 ปี และมีผู้ประกอบการไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะสูงถึง 59% ส่วนที่จ่ายก็จ่ายเพียง 13% เท่านั้น จากเดิมที่จ่าย 15-18% ถือว่ามีผู้ไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 8 ปี ตั้งแต่มีการสำรวจดัชนีฯ"

 

          ขณะที่อัตราการจ่ายเงินก็ลดลง เหลือ 5-15% ของวงเงินคอร์รัปชั่นจากงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ หรือ 65,000-196,000 ล้านบาท คิดเป็น  2.2-6.7% ของงบประมาณ โดยทุก 1% ที่ลดลงนั้น ประหยัดเงินได้ถึง 10,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อจีดีพี 0.4-1.3% หรือเฉลี่ย 0.7% ของจีดีพี

 

          นางเสาวณีย์ กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการไม่จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ข้าราชการ นักการเมืองที่ทุจริต เพื่อให้ได้สัญญางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่เดือนธ.ค. 53 , อีก 28% ตอบว่าไม่ทราบ และมีเพียง 13% ที่จ่ายเงินพิเศษ ต่างจากเดือนธ.ค. 59 ที่มีผู้ไม่จ่ายเพียง 35% ไม่ทราบ 47% และยอมจ่ายถึง 18% แม้กลุ่มที่จ่ายเงินพิเศษจะมีสัดส่วนลดลง แต่ขณะนี้กลับพบว่าเริ่มมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 5-15% แล้ว หรือ 65,400-196,000 ล้านบาท จากเดือน ธ.ค. 59 ที่จ่าย 1-15% เท่านั้น

 

 

          ส่วนการที่องค์กรความโปร่งใสสากล (ทีไอ) ยังให้คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของไทย ลดลงจาก 38 คะแนน เหลือ 35 คะแนนรวมทั้งลดอันดับจาก 76 ของประเทศทั้งหมด ลงมาอยู่อันดับ 101 นั้น ไม่ใช่ว่าเราทำสถานการณ์ไม่ดีขึ้น แต่เพราะทีไอได้ตั้งคะแนนใหม่ โดยนำเอาเรื่องปัจจัยการเมือง การแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เข้ามาพิจารณารวมด้วย แต่ปีนี้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม เชื่อว่าจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศอยู่ในมิติที่ดีขึ้น

  

          ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรายดัชนี พบว่า ดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชั่น เดือนมิ.ย. อยู่ที่ 44 ลดลงจากเดือนธ.ค. 59 ที่ 49 ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชั่นอยู่ที่ 53 ลดลงจาก 55 ดัชนีการปราบปรามการคอร์รัปชั่น อยู่ที่ 54 ลดลงจาก 57 และดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสำนึก อยู่ที่ 60 จาก 58 สะท้อนว่ายังมีปัญหา และความรุนแรงของคอร์รัปชั่น อยู่ แต่การสร้างจริยธรรมและจิตสำนึกของทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงเรื่องคอร์รัปชั่นมากขึ้นสูงสุดในรอบ  7 ปี

 

          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวย การศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า สาเหตุของการคอร์รัปชั่น คือ การบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มงวด นโยบายของผู้มีอำนาจสูงสุดของแต่ละหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ซึ่งยังมีหลายหน่วยงานที่ขาดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ขณะที่กลไกการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ ระบบของราชการยังล่าช้า ไม่ดีขึ้น และรูปแบบการทุจริตนั้น มักอยู่ในรูปของการฮั้วประมูล ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ที่มีมากขึ้น

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE Official : https://goo.gl/uT7yjS

Follow Facebook Fanpage : https://goo.gl/HXgWVU

Follow IG : https://goo.gl/aARAzS

WebSite : http://www.anticorruption.in.th