ประเด็นร้อน

“อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง” เชิดชูเกียรติ 2 เยาวชนคนกล้าต้านโกง

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 10,2018

- - สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ - -

 

เครือข่ายอนาคตไทยเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย"  ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย ไร้สติ) โดย 6 องค์กรหลักผู้ริเริ่ม ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสภาหอการค้าไทย ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้นจำนวน 120องค์กร

 

จากกรณี นางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน และ นางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล อดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ออกมาร้องเรียนหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น กรณีมีการทุจริตการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ด้วยถูกมอบหมายงานให้ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ด้อยโอกาสในเอกสารการรับเงินจำนวนมาก จนส่งผลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สั่งจัดชุดปฏิบัติการ ป.ป.ท.ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้ง 76 แห่ง จนพบว่าหลายพื้นที่มีการส่อทุจริตในลักษณะเดียวกัน ทำให้คนในสังคมได้หันมาให้ความสนใจประเด็นการคอร์รัปชันของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศมากยิ่งขึ้น

 

เครือข่ายอนาคตไทยออกมาแสดงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนทั้งสอง เพื่อให้กำลังใจในการทำความดี เป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม

 

เริ่มด้วยเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดขอนแก่น นำโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น บริษัท วรนิทัศน์ บริษัท ขอนแก่น ไมซ์แมเนจเม้นท์ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชู ยกย่องให้กำลังใจ พร้อมด้วยการมอบของที่ระลึก ของขวัญ แก่เยาวชนทั้งสองคนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคุวานันท์ อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

 

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ แกนนำเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดขอนแก่น และประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เป็นที่ทราบว่าจังหวัดขอนแก่นกำลังมีการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลากหลายด้าน แต่สังคมเราคงไม่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงหากเราไม่มีค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่มีเยาวชนที่เห็นความสำคัญของความถูกต้อง กอปรกับนโยบายของหอการค้าไทยและหอการค้า จ.ขอนแก่น ที่ให้ความสำคัญกับ “ความถูกต้อง” และ “ความซื่อสัตย์” สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหอการค้า จ.ขอนแก่น พร้อมกับ 8 องค์กรภาคเศรษฐกิจใน จ.ขอนแก่น  ขอเชิดชูยกย่องให้กำลังใจ น.ส.ปณิดา และ น.ส.ณัฏกานต์ ผู้ที่ทำความดีต่อต้านการคอร์รัปชันกล้าเปิดเผยความไม่ถูกต้อง พวกเราขอให้กำลังใจน้องทั้งสองคนและครอบครัวที่ให้กำลังใจในการต่อสู้ อดทน เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่เกรงกลัวต่อความกดดันต่างๆ สิ่งนี้จะเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนทุกคนในการทำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และ มีค่านิยมที่ถูกต้อง

 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ANTI – CORRUPTION FOUNDATION)  สมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับนางสาวปณิดา ยศปัญญา และ นางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล บุคคลตัวอย่าง ของผู้ที่มีความกล้าหาญไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก จำนวน 12 สถาบัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เพื่อขยายเครือข่ายต้านคอร์รัปชันด้านการศึกษา โดยมีการนำเสนอหลักสูตรและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ และจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง”

 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่าประเทศไทยในตอนนี้ต้องการคนดีที่มีความจริงจังและจริงใจในการร่วมป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ การจัดหาเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ นั้นสำคัญมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคส่วนต่างๆ และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

นอกจากนั้น ล่าสุด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อีกหนึ่งสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย ที่ขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง ได้เปิดเวทีกระตุ้นคนไทยร่วมปกป้องคนเปิดโปงคอร์รัปชัน โดยจัดเสวนาในหัวข้อ “ชวนสังคมร่วมปกป้อง พลเมืองตื่นรู้ สู้โกง” ซึ่งการเสวนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกหัวข้อ “ร่วมปกป้องเยาวชนตื่นรู้ สู้โกง” โดยได้เชิญนางสาวปณิดา ยศปัญญาและนางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล มาพูดคุยถึงความคิดและชีวิตที่ต้องเผชิญหลังจากออกมาเปิดเผย การทุจริตคอร์รัปชัน และช่วงที่สองหัวข้อ “ร่วมปกป้องพลเมืองตื่นรู้ สู้โกง” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน

 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ กล่าวว่า สถานการณ์คอร์รัปชันตอนนี้ ทำให้ผู้คนตกใจว่าทำไมขุดมาเต็มไปหมด การมีข่าวตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะการทุจริตในระบบราชการเป็นมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกกระทรวง แต่ไม่ได้มีการเปิดเผย แต่พอมายุคนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลง คนไทยไม่ยอมแล้ว และมีเครื่องมือในมือพบอะไรไม่ชอบมาพากลพูดได้เลย แชร์ได้เลย กฎหมายบ้านเราในการปกป้องประชาชนพอมี แต่ไม่ค่อยได้ใช้ ในเรื่องการปกป้องคนที่เปิดโปงจึงต้องได้รับการดูแลมากขึ้น ต้องจัดให้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ ทำอย่างไรให้ทุกๆ คน ที่เปิดโปง ได้อยู่ในสายตาของประชาชนในการช่วยกันปกป้อง สังคมต้องช่วยกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ประชาชนจะช่วยดูแล

 

เปิดใจ 2 เยาวชนถึงเหตุผลที่กล้าออกมาร้องเรียนหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น

 

ด้าน 2 เยาวชน เมื่อสอบถามถึงเหตุผลในความกล้าหาญที่จะตัดสินใจเปิดโปงการทุจริตครั้งนี้ นางสาวปณิดา ยศปัญญา นักศึกษาฝึกงาน กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจออกมาเปิดโปงการทุจริตครั้งนี้เนื่องจากตนเองรู้สึกผิดต่อกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งที่ถูกโกงเงินที่เขาควรจะได้ (เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย) มันคือความไม่เป็นธรรมกับผู้ด้อยโอกาส แม้คนบางส่วนที่ไม่กล้าเปิดโปงเมื่อรับรู้เรื่องการทุจริตซึ่งมีสาเหตุมาจากความเกรงกลัวต่ออำนาจและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น แต่สำหรับตนเองถ้าไม่ได้ออกมาเปิดโปงการทุจริตในครั้งนี้จะทำให้ต้องรู้สึกผิดอย่างมากและสำหรับการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ได้รับแม้จะทำให้ตนเองรู้สึกดี แต่สิ่งที่เป็นความคาดหวังจากการออกมาร้องเรียนครั้งนี้คือการตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานรัฐอย่างเข้มงวดมากกว่า และอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ตนเองกล้าที่จะออกมาร้องเรียนคือการมีผู้ที่เห็นดีด้วยและร่วมด้วย คือ นางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล อดีตเจ้าหน้าที่ฯ

 

นางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล อดีตเจ้าหน้าที่ฯ เล่าว่า สำหรับตนเองเนื่องจากมารดาทำงานในสถานสงเคราะห์ฯ และเติบโตมาโดยถูกสอนให้เห็นอกเห็นใจกลุ่มคนด้อยโอกาส เมื่อมาพบกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในครั้งนี้จึงสร้างความรู้สึกระอายใจให้กับตนเองเป็นอันมาก และแม้จะรู้ดีว่าหากตนเองต่อต้านหรือออกมาร้องเรียนเปิดโปงเรื่องดังกล่าวจะทำให้ต้องพบกับความเดือดร้อนแน่นอนแต่เมื่อคิดทบทวนแล้วความเดือดร้อนที่เกิดกับตัวเราเพียงคนเดียวก็ย่อมดีกว่าความเดือดร้อนของคนจำนวนมากที่ถูกโกงเงินสวัสดิการในครั้งนี้และหลังจากที่มีการตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศแล้วพบการส่อทุจริตในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากทำให้ตนเองรู้สึกหดหู่ใจ และสิ่งที่อยากบอกกับคนรุ่นใหม่ คือ การทุจริตมีอยู่ในทุกที่ในประเทศไทยแต่ขอให้คนรุ่นใหม่มีความกล้าที่จะต่อต้านเพราะถึงอย่างไรก็จะมีคนที่เห็นด้วยกับเราอย่างแน่นอน

 

เครือข่ายอนาคตไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนมีความกล้าหาญ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและลดเลิกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย  เพื่อพัฒนาให้เกิดค่านิยมใหม่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร และสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ของเครือข่ายอนาคตไทยได้ที่ Facebook "เครือข่ายอนาคตไทย" (https://www.facebook.com/เครือข่ายอนาคตไทย) และสามารถดาวห์โหลดแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ ได้แล้วที่ App Store / Play Store หรือ Scan QR Code เพื่อ Download Application

 

 

 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw