ประเด็นร้อน

ดัชนีคอร์รัปชันไทยปรับตัวดีขึ้น จริยธรรม-จิตสำนึกดีที่สุดในรอบ 8 ปี

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 17,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า - -

 

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าหอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) โดยพบว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ดัชนีสถานการณ์ คอร์รัปชันไทยปรับตัวดีขึ้น ค่าดัชนีปรับดีขึ้นมา อยู่ที่ระดับ 55 จากเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 52

 

โดยผลสำรวจครั้งนี้อยู่ในช่วงการแก้ไขปัญหา เงินทอนวัด การออกกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 ทำให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้น แต่ยังไม่รวมสถานการณ์คอร์รัปชันปัจจุบันที่มี ปัญหาการจัดซื้อดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน 7,000 ล้านบาท ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งคณะผู้สังเกตการณ์อิสระ 6 ราย ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ส่งเข้าไปร่วมสังเกตการณ์โครงการนี้ลาออกทั้งคณะ

 

ด้านดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชัน พบว่า ดีขึ้นกว่าปี 2560 เช่นกัน ค่าดัชนี ปรับดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 42 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 48 ด้านดัชนีปราบปรามการคอร์รัปชัน ก็ดีขึ้นเช่นกัน ค่าดัชนีปรับดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 53 มาอยู่ที่ 55 ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชั่นค่าดัชนีปรับดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 53 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 54

 

สิ่งที่ปรับขึ้นดีที่สุด คือ ดัชนีการสร้างจริยธรรม และจิตสำนึกดีที่สุดในรอบ 8  ปี นับจากปี 2553 โดยดัชนีปรับดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 62 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 64 โดยเฉพาะแนวโน้มการสร้างจิตสำนึกเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 66 มาอยู่ที่ 68 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชันคือความล่าช้ายุ่งยากของขั้นตอนการดำเนินการของราชการ ทำให้ข้าราชการมีโอกาสและความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย

 

รูปแบบของการคอร์รัปชั่นพบมากสุด คือ ให้สินบน ของกำนัล หรือรางวัลต่างๆ ด้านทัศนคติและจิตสำนึกต่อการทุจริตคอร์รัปชันพบว่าประชาชน 99% ไม่เห็นด้วยว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป และยังพบว่าประชาชน 99% ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น แต่มีผลงานและทำประโยชน์ให้สังคมเป็นเรื่องที่รับได้ ด้านความสามารถทานทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน พบว่าความทานทนลดลง โดยค่าดัชนีลดลงจากอยู่ที่ระดับ 2.03 ในช่วงสำรวจเดือนธันวาคม 2560 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.87 ด้านประสิทธิภาพการทำงานในการต่อต้านการคอร์รัปชันของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พบว่า 54% เห็นว่า มีประสิทธิภาพ ขณะที่ 31% เห็นว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง

 

 
 
 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw