ประเด็นร้อน

ACT กับการขับเคลื่อนงาน Sustainable Banking

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 14,2019

 นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

อีกก้าวที่สำคัญของการสร้างเสริมพลังการธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking) เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Bangkok Sustainable Banking Forum 2019  จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังที่ตระหนักว่า ระบบการเงินเป็นช่องทางผ่านของการไหลของเงิน ทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากขาดซึ่งมาตรฐานธรรมาภิบาลย่อมสร้างผลทางลบได้เช่นกัน จึงสำคัญที่ภาคการธนาคารจะต้องร่วมลงมือปฏิบัติในเรื่องนี้

 

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรฯ
ร่วมต้อนรับนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

งานนี้นับเป็นจังหวะก้าวที่สำคัญของประเทศ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์สมาชิกรวม 15 องค์กรได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน  ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

 

ในงานนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันที่ยังพบอยู่ในหลายภาคส่วนของสังคมไทย ได้กัดกร่อนศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างล่าช้าและซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย จากปัญหาเหล่านี้ ภาคธนาคารไทยในฐานะตัวกลางทางการเงินสามารถมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา โดยการจัดสรรทรัพยากรทุนให้ถูกใช้ไปในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบอันเนื่องมาจากการสนับสนุนทางการเงินได้

 

สำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมสนับสนุนแนวทาง Sustainable Banking ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคีอื่น ๆ ในมิติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และความร่วมมือในการใช้งาน Big Open Data เชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทางธนาคารพาณิชย์ใช้ในการประเมินและตรวจสอบการให้สินเชื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศของการต้านโกงในสังคม

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw