ประเด็นร้อน

ปลุกพลังเครือข่ายเยาวชนไทยสร้างคนรุ่นใหม่โตไปหัวใจไม่โกง

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 03,2017

- - สำนักข่าวแนวหน้า - -

 

ปัจจุบันเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ ได้หัน มาใส่ใจ ให้ความสำคัญ และรณรงค์เรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น จะเห็นได้จากกลุ่ม นิสิต-นักศึกษาจากรั้วสถาบันต่างๆ เข้าร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ ขับเคลื่อน และรณรงค์ควบคู่กับการปลูกฝัง จิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ในอนาคต ให้มีหัวใจที่ไม่คดโกง ปลูกฝัง วินัยไม่โกงเริ่มจากตัวเอง

         

นางสาวอมรศรี ไฝเอ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานชมรมต่อต้านการคอร์รัปชัน มหาวิทยาลัย ศรีครินทรวิโรฒ เล่าถึงประสบการณ์ที่มี ต่อสังคมไทยว่า การเมืองไทยกับการทุจริต คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คู่กัน และเกิดขึ้นมานานแล้ว เพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในการใช้อำนาจที่ได้มาด้วยวิธีต่างๆ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และยังคงเป็นของคู่กันหากมองการเมืองเป็นหนทางไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

         

"การแก้ไขปัญหานั้น ในฐานะคนรุ่นใหม่ คงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันให้หมดไปได้ในทันที คงจะต้องมองย้อนมาที่ตัวเราในฐานะเยาวชน ที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในสังคมไทย จะสามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาการคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วหยั่งรากลึกไปได้อีกอย่างไร ลำดับแรกจะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน หากเราไม่โกงเพียงแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น การแซงคิว ที่หลายคนมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต แต่มันจะเป็นจุดเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดการโกงแล้วเป็นนิสัยติดตัวไป ฉะนั้นแนวทางการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันควรจะเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองก่อน ในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง อยากเห็นการเมืองไทยให้ความสำคัญกับประชาชน โดยดำเนินนโยบายบนพื้นฐาน ที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์เป็นหลัก และหากการเมืองมองถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคงจะลด น้อยลง"

         

นายยุทธนา เวชสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน" หรือ Youth 2020 ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ในรุ่นที่ 5 เผยว่า การโกงไม่ใช่เรื่องที่ดี ถ้าหากเราโกงโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ ความเดือดร้อนก็ จะตกไปอยู่กับผู้ที่ใช้บริการโครงการก่อสร้างนั้นๆ ซึ่งก็คือประชาชนทั่วไป แต่ไม่ส่งผลกระทบ ต่อคนที่คดโกง

         

"ที่ผ่านมาได้ยินข่าวเกี่ยวกับการโกง ของนักการเมืองบ่อยมาก โดยเฉพาะการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกเดียวกัน หากการเมืองไทยยังคงเป็นรูปแบบนี้ มองว่า จะกระทบต่อสังคม รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะของคนรุ่นใหม่ ที่ยังช่วยอะไรไม่ได้มากนัก แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งจะทำให้เรามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปถ่ายทอดและรณรงค์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับกลุ่มเพื่อนๆ และน้องๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยของเรา และต่อยอดไปในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังและเท่าเทียมกัน ควบคู่กับการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะเรื่องของถนนหนทางต่างๆ ที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ในปัจจุบัน"

         

นายสุรศักดิ์ ลิ่มกาญจน์กุลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เล่าถึงประสบการณ์จากการเข้าร่วมค่ายว่า "เยาวชนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน" หรือ Youth 2020 ว่า ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ ที่หา จากในห้องเรียนไม่ได้ โดยเฉพาะผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ทำร้ายทั้งสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ" อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดจัดกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อโครงการ "ปริชาต ช่อใหม่หัวใจต้านโกง" เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีเพื่อนๆ และน้องๆ นักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความสนใจและให้ความสำคัญกับการรณรงค์ เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

         

"แนวทางการไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องเริ่มจากการสร้างและปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก เพราะปัจจุบันคนไทยมีความ ชินชากับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ไปแล้ว โดยเฉพาะ คำว่า "ไม่เป็นไร ใครๆ ก็ทำ จึงทำให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้" ซึ่งจริงๆ แล้ว การทุจริตคอร์รัปชันเพียงเล็กน้อย แต่ผลกระทบที่ได้รับมันมีมากมหาศาล"

         

การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึง พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางและช่วยรณรงค์ พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการ จัดกิจกรรมต่างๆ ทุกรูปแบบ เพื่อให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหมดสิ้นจากประเทศ ของเรา

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw
 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th