Activities & News

IP โครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โรงงานยาสูบ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

การปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540

สปช. ได้เสนอให้ปฏิรูป “สิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” ด้วยกา..

IPโครงการจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

IP โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..