IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการบริหารจัดการไม้มีค่า

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ของ รฟม.

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..