IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..