Hot Topic!

พบปะแลกเปลี่ยน สถานการณ์คอร์รัปชันไทย-อังกฤษ

โดย act โพสเมื่อ Feb 01,2017

พบปะแลกเปลี่ยน สถานการณ์คอร์รัปชันไทย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  Susie Kitchen Head of Economic Growth & Business dept, UK Foriegn Office ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ อังกฤษ ได้เข้าพบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ในหลากหลายประเด็น

เช่น ความจริงจังของรัฐบาลและหน่วยงานราชการ บทบาทของสื่อมวลชน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ภาคการเมืองที่มีอิทธิพลต่อปัญหานี้ รวมทั้งเรื่องข้อตกลงคุณธรรม CoST  และ EITI ที่สถานฑูตอังกฤษ ให้การสนับสนุนโดยตรงกับโครงการ CoST และ EITI ในประเทศไทย

รวมทั้งการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยในอนาคตว่า "ใกล้เลือกตั้งแล้ว มีคู่แข่งขัน (Candidates) ที่จะเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้ง ออกมาพูดหรือแสดงท่าทีหรือนโยบายแก้ปัญหาคอร์รัปชันบ้างไหม"

... พวกเรามองหน้ากัน ยิ้มแล้วตอบว่า ... เราก็ "รออยู่" เหมือนกัน

สถานที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)