Article

นโยบายต้านโกง: วาระของชาติ และความหวังของประชาชน

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 08,2018

 

เป็นเรื่องน่ายินดี ที่เรากำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในอีกนานนี้  ชวนให้มีความหวังขึ้นบ้างว่า “ยุคสมัยที่การเมืองเป็นเพียงเรื่องของการแบ่งสรรผลประโยชน์อาจกำลังหมดไป แล้วก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่นักการเมืองมุ่งมั่นบริหารบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้น


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกพรรคการเมืองและนักการเมืองทุกคน ต้องชี้แจงรายละเอียดของแนวทางการทำงานเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันของตน เพื่อพัฒนาการเมืองไทยให้โปร่งใส เป็นที่ศรัทธาของประชาชน เช่น


1.จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับรู้ว่ารัฐบาลนำเงินภาษีไปใช้อย่างไร รัฐบาลได้ใช้อำนาจในเรื่องต่างๆ นั้นถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรือไม่ 


2. จะแก้ไขอย่างไรไม่ให้ประชาชนโดนกลั่นแกล้ง จากการออกมาต่อต้านเปิดโปงพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงที่ได้พบเห็น 


3. จะลงโทษหรือจัดการอย่างไร เมื่อพบว่านักการเมืองในพรรคของตนมีพฤติกรรมฉ้อฉล ประพฤติตนขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม


4. จะป้องกันและปราบคอร์รัปชันในระบบราชการที่กำลังวิกฤติ ให้ลดลงได้อย่างไร


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เชื่อมั่นว่า วันนี้คนไทยต้องการเห็นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจและมุ่งมั่นที่สามารถนำประเทศไทยไปสู่ยุคสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริง 


ดังนั้นหากพรรคการเมืองสามารถวางนโยบายได้ชัดเจนเหมาะสม ย่อมเป็นพรรคที่ประชาชนให้ความสนใจ และให้โอกาสเข้ามาบริหารประเทศต่อไป


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw