Hot Topic!

กทม.ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 26,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ - -

 

รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ เนื่องจาก กทม.ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายผู้ว่าฯกทม. ในนโยบายสะอาด : บ้านเมืองสะอาดการบริหารราชการใสสะอาดมาอย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดงดการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่โดยส่งความปรารถนาดีที่มีต่อกันผ่านบัตรอวยพรปีใหม่หรือบัตรอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบช่วยลดโอกาสในการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

 

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่บริษัทเอกชนจะมีการส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกรับของขวัญปีใหม่ให้อยู่ภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ซึ่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าตำแหน่งใดจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมิได้เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดมีเกณฑ์ดังนี้ 1.รับจากญาติตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปทั้งของผู้ให้และผู้รับ 2.รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลไม่เกิน 3,000 บาท และ 3.รับจากการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปหากฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดจะเป็นความผิดและมีโทษทั้งวินัยและอาญาโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw