Activities & News

ACT จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 30,-1

ACT จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

วันนี้ (17 มิ.ย. 62 ) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้สังเกตการณ์อิสระในโครงการข้อตกลงคุณธรรม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้สังเกตการณ์เกี่ยวกับพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

 

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 

โดยนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า มติครม. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ให้นำข้อตกลงคุณธรรม มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดยระยะเริ่มต้นมีโครงการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมจำนวน 14 โครงการ จนถึงปัจจุบันมีโครงการที่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม 106 โครงการ มูลค่าโครงการ 1.8 ล้านล้านบาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 108,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งนอกเหนือจากประหยัดงบประมาณของชาติแล้ว การดำเนินโครงการ ยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การสนับสนุนข้าราชการที่ดี และก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการดำเนินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ACT จึงได้ผลักดันให้ข้อตกลงคุณธรรมบรรจุใน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560  มีการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยACT เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้สังเกตการณ์

 

 

 

ปัจจุบันมีผู้สังเกตการณ์ จำนวน 227 คน ซึ่งก่อนที่ผู้สังเกตการณ์ได้รับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร  Independent Observer Program (IOP) และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอื่น ที่จำเป็นต่อการทำงาน

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw