Open letter

จดหมายเปิดผนึก เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

โดย ACT โพสเมื่อ May 20,2021

ACT ออกจม.เปิดผนึกจี้นายกรัฐมนตรีแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯใหม่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกจม.เปิดผนึกจี้นายกรัฐมนตรีแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯใหม่ โดยให้ใช้ร่างของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือตั้งคณะกรรมการจัดทำขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

จดหมายเปิดผนึก เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

กราบเรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศย้ำต่อสาธารณชนให้ “การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ” ซึ่งนโยบายนี้จะสำเร็จได้ จำต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แล้ว แต่มีเสียงคัดค้านจากสังคมว่าแนวทางที่รัฐบาลเสนอนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ขัดกับแผนการปฏิรูปประเทศฯ และหลักสากล จนน่าเป็นห่วงว่าจะยิ่งทำให้ปัญหาความไม่โปร่งใสในภาครัฐ กลับเลวร้ายลงกว่าเดิม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นด้วยว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการฯ ตามข้อเรียกร้องจากองค์กรสื่อมวลชน นักวิชาการและภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาจัดเตรียมร่างกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมไว้แล้วโดย สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ แต่ทั้งหมดกลับไม่ถูกนำมาใช้โดยไม่ทราบสาเหตุ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเป็นตัวแทนสังคมเรียนเสนอความเห็นต่อท่านนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. ควรนำร่างกฎหมายที่จัดไว้โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาใช้ หรือตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างกฎหมายขึ้นใหม่โดยมีตัวแทนจากประชาชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ ด้านสื่อสารมวลชนที่สังคมยอมรับร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในสังคม

2. กฎหมายฉบับใหม่ต้องเคร่งครัดตามหลักการที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ ข้อเสนอของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ล้วนเห็นสอดคล้องกันแล้ว

วันนี้การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันและการแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ จะเป็นอย่างไร คงขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความตั้งใจจริงของท่านนายกรัฐมนตรี ด้วยหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
20 พฤษภาคม 2564