Hot Topic!

ประกาศการจัดหาผู้รับจ้าง และดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Good Guy Run 2022

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 05,2022

ประกาศการจัดหาผู้รับจ้าง และดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Good Guy Run 2022

ประกาศองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

เรื่อง การจัดหาผู้รับจ้างและดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม

ไม่โกง ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2022”

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างและดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่โกง ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04.00 – 08.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ (Gen Z) และประชาชนทั่วไป

 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจ้างเป็นเงินทั้งสิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขอกรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

7. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างตามประกาศดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในจัดหาผู้รับจ้างในครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


(นายฐิตพงศ์ พุทธิวุฒิกูล)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

 

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 สิงหาคม 2565 ดังนี้

1. ยื่นด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ณ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยยื่นได้ถึงเวลา 16.30 น.

2. ยื่นทางไปรษณีย์ได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330โดยถือวัน เวลา ประทับตราไปรษณีย์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ ภายในเวลา 16.30 น.

 

ผู้ยื่นต้องนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ http://www.anticorruption.in.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 026138863 ถึง 66

รายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตของงาน
TOR
  ... คลิ๊กที่นี่

ผู้ประสานงาน :

คุณอรพรรณ ต่อ 102 อีเมล์ oraphan.im@anticorruption.in.th

คุณมลธิรา ต่อ 107 อีเมล์ montira@anticorruption.in.th