News & Activities

IP โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

โดย ACT โพสเมื่อ May 04,2017

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน) 

งบประมาณปี 2558

สังกัด : กองทัพอากาศ  

คณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ
 
พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์
(ผู้นำคณะ IO)
นายสฤษฎ์พงศ์ เทศะบำรุง
นายชัยฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์

กำหนดประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ประจำวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง และ ดูสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ สถานที่ก่อสร้าง แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ