News & Activities

โครงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต

โดย ACT โพสเมื่อ May 04,2017

ชื่อโครงการ : ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน 

สังกัด : TOT

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับนิติบุคคลผู้ประกอบการ และ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (IP) 

ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ ผู้ประกอบการ (มาร่วมลงนาม 103 บริษัท) และ คณะผู้สังเกตการณ์ 3 ท่าน  ในพื้นที่ 18 จังหวัด 4,389 หมู่บ้าน (โซนภาคเหนือ) สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จ.เชียงใหม่

คณะผู้สังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม (IP) (เขตภาคเหนือ)

นายยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ 
(ผู้นำคณะ IO)
นายพูนศักดิ์ วรวัฒนกุล

นางชไมพร ตันติวงศ์