News & Activities

IP โรงงานยาสูบ

โดย ACT โพสเมื่อ May 31,2017

"พลังของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ สร้างประเทศให้ห่างไกลคอร์รัปชัน"

29 พ.ค. 60 โรงงานยาสูบ ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมรับฟังรายงานความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโรงงานและสถานที่ติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ สำหรับโรงงานผลิตแห่งใหม่ ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมบริการและซ่อมบำรุง (B-08) โรงงานยาสูบผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยในครั้งนี้มี คณะผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่
คุณธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์, คุณสุรเดช บุญยวัฒน, คุณรังษี เหลืองวารินกุล และ คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ

“ข้อตกลงคุณธรรม คือการตกลงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้าง ในการให้บุคคลที่สามเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบ”