โครงการ New Gen New Media

New Gen New Media: INFOGRAPHIC“ผลกระทบของการโกง”

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 09,2016

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ New Gen New Media

โครงการประกวดผลงานสื่อสารคดีและอินโฟกราฟฟิกสำหรับนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในหัวข้อ “ผลกระทบของการโกง” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติ และมุ่งหวังให้นักศึกษาสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลในอนาคตข้างหน้า 

Concept เป็นเด็กไทย ต้องไม่ยอมให้ใครโกง

Theme ผลกระทบของการโกง

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ด้านสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าร่วม 37 ทีม

ผู้สนับสนุนร่วม ธนาคารพัฒนาเอเชีย (asian development bank - adb) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รูปแบบงาน การประกวดและฝึกอบรม

1. Change Studio มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

 

2. ART CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

3. Figthing Corruption มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

 

4. T.WE มหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคาม


5. ART CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชื่อผลงาน CHECK IN บอกจุด หยุดคอรัปชั่น

 

6. Fighting Corruption มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชื่อผลงาน วัยรุ่นได้ไม่ยอมให้ใครโกง

 

7. T. WE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชื่อผลงาน แบบนี้ก็เรียก โกง