โครงการ New Gen New Media

New Gen New Media: ประกวดทำสารคดีสั้น

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 08,2016

 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ New Gen New Media

               โครงการประกวดผลงานสื่อสารคดีและอินโฟกราฟฟิกสำหรับนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในหัวข้อ “ผลกระทบของการโกง” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติ และมุ่งหวังให้นักศึกษาสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลในอนาคตข้างหน้า