News & Activities

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 06,2017

การไฟฟ้านครหลวง ได้เสนอโครงการงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 3 (ช่วงสถานีต้นทางถนนตก-สะพานพระราม 9)  ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ  3,001.718 ล้านบาท  

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9  การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่เพลินจิต)  ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบให้กับผู้ประสงค์จะซื้อซองประกวดราคา

โดยมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมการชี้แจง (14 ราย) โดยกำหนดยื่นซองภายในวันที่ 17/07/2560 และ กำหนดเปิดซองในวันที่ 25/07/2560  โดยมี นายชัยภัทร  สุขไพบูลย์วัฒน์ (วิศวกรไฟฟ้า 10 (กฟน.)) เป็นประธานการประชุม

คณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ
1.คุณทศพร รัตนมาศทิพย์
(ผู้นำคณะผู้สังเกตการณ์)
2.พ.ต.อ.สมชาย ศิริพันธุ์
3.คุณวิศิษฎ์ ตันติเอมอร
4.คุณปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล
5.คุณประทีป ศรีอุทัย

6.คุณกอบกาญจน์ ชื่นยินดี