IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 09,2016

 ชื่อโครงการ: โครงการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

สังกัด: โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

งบประมาณ: 7,149,700,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

          • นายธานี พุฒิพันธุ์พฤธิ์ 

          • นายสุรเดช บุญยวัฒน

          • นายรังษี เหลืองวารินกุล

          • ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

          • นายมานิตย์ กมลสุวรรณ

ระยะเวลาดำเนินการ: 

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ