IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016

ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า

สังกัด: กระทรวงกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

งบประมาณ: 1,318,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
  • นายปรีชา หัตถพร
  • ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล
  • นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์
  • นายวัฒนพงศ์ วิศวชัยวัฒน์
  • นายอมรยศ พานิช

ระยะเวลาดำเนินการ: 

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ