Hot Topic!

ลงทุนดี เพื่อสังคมที่ดี

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 27,2017

 - - สำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ - -

 

ที่ผ่านมาใคร ๆ ก็มองว่าตลาดหุ้นคือ สนามทุนนิยมแบบหนึ่ง ที่ทุกคนเข้ามาหาผลประโยชน์ และผลตอบแทนสูงสุดให้ตนเอง

         

นับเป็นความร่วมมือที่ดีของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ผนึกกำลังกันลงทุนในหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (CG) เพื่อแยกธุรกิจของบริษัทน้ำดีด้านความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คัดกรอง จากหุ้นในตลาดที่มีกว่า 500 ตัว ซึ่ง บลจ. ถือเป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่มีพลังในการซื้อหรือขาย ดังนั้น การผนึกกำลังกันของ 11 บลจ. ที่ต่างเข้ามาจัดตั้งกองทุน เพื่อลงทุนในหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียน (บจ.) น้ำดี จะเพิ่มโอกาส สร้างผลตอบแทนที่ดี แถมยังอิ่มใจกับการสนับสนุนสร้างสังคมที่ดีด้วย

         

ล่าสุด บลจ.บัวหลวง ได้ออก "กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย" หรือ B-THAICG มาเสนอขาย โดยกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีการกำกับกิจการที่ดี โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ

 

1.ได้รับการจัดอันดับคะแนน CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งปัจจุบันมีเข้าเกณฑ์อยู่ 123 บริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหุ้นเอ็ม เอ ไอ

         

2.บริษัทหรือหุ้นที่ลงทุนจะต้องได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

         

โดยกองทุน B-THAICG เป็นกองตราสารทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6 โดยจะเปิดขายประชาชนครั้งแรกช่วง 25 ก.ย.-2 ต.ค. 2560 นี้ ที่สำคัญมีเงินน้อยก็ลงทุนได้ เพราะเปิดลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท นอกจากนี้จะสั่งซื้อแบบรายเดือนผ่านการตัดบัญชีเงินฝาก โดยกองทุนนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียม (ค่าฟี) การขาย แต่จะมีค่าฟีรับซื้อคืน 1%

         

โดยก่อนหน้านี้ บลจ.กรุงไทย ก็ออกกองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) เน้นลงทุน ในหุ้นที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีอันดับ CG Scoring ในระดับ 4 ดาวขึ้นไป

         

ที่สำคัญ ทั้ง 2 บลจ.นี้ระบุว่า จะนำรายได้ 40% ของค่าฟีการจัดการกองทุนนี้ บริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริม ธรรมาภิบาลการต่อต้านคอร์รัปชั่น

         

มาลองซื้อหุ้นแบบช่วยชาติให้พัฒนาพ้นคอร์รัปชั่นกันไป !!!

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO