Hot Topic!

สั่งเจ้าหน้าที่ 'ศุลกากร'แจ้ง ทรัพย์สินก่อนรับตำแหน่ง

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 03,2017

 - - สำนักข่าวเดลินิวส์ - -

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยหลังให้นโยบายปีงบประมาณ 61 แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลฯ ว่า ในปีนี้ได้ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมมาตร ฐานด้านคุณธรรมภายในองค์กร พร้อมกับกำหนดให้เป็นปีแรก ที่ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ทั้งส่วนกลาง หรือตามด่านศุลกากรทั่วประเทศ ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินก่อน และหลังรับตำแหน่ง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันไม่ให้นำตำแหน่งหน้าที่ไปกระทำการทุจริต ซึ่งเป็นตามนโยบายของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง

         

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเช่นกัน  ส่วนการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมาว่า ยอมรับว่าส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนมากขึ้น ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ดังนั้น จะเร่งหารือกับกรมบัญชีกลาง สร้างความเข้าใจในการเบิกจ่ายตามกฎหมายใหม่ เชื่อว่าในปีงบประมาณ 61 จะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         

"กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับถือเป็นเรื่องใหม่ อาจจะยังมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เข้าใจการเบิกจ่ายอยู่บ้าง ต้องสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น หรือหากขั้นตอนในส่วนไหนที่มีปัญหา ก็จำเป็นต้องปรับแก้ไข กฎระเบียบเป็น จุด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานผ่านไปดีขึ้น แต่ยืนยันว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องที่ดี เพื่อทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมากที่สุดนั่นเอง"

         

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 เบิกจ่ายได้ 2.58 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.73 ล้านล้านบาท คิดเป็น 94.64% สูงกว่าปีก่อน 0.35% โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 2.22 ล้านล้านบาท ของวงเงิน 2.18 ล้านล้านบาท หรือ 101% สูงกว่าปีก่อน 0.69% แต่รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 361,491 ล้านบาท ของงบประมาณ 548,872 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 0.91%

 

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO