hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

Hot Topic!

ก.ล.ต.เพิ่มโทษแก๊งนักปั่นหุ้น

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 12,2017

 - - สำนักข่าวไทยรัฐ - -

 

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์ฉบับแก้ไขใหม่ฉบับที่ 5 พ.ศ.2559 ซึ่งได้เริ่มใช้ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาว่าเน้นให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้น ทั้งเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน การใช้ข้อมูลภายในและการสร้างราคาหลักทรัพย์ รวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ่งซึ่งจะทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทำความผิดมีความรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้การกำกับดูแลตลาดทุนดำเนินการอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งเมื่อดำเนินการได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองและสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น

         

"การกระทำความผิดโดยการใช้ข้อมูลภายใน หรือ ข้อมูลที่มีสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือการตัดสินใจลงทุนและยังไม่เปิดเผยกับประชาชนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ใหม่ฉบับที่ 5 นี้ ได้ขยายความให้ครอบคลุมมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ผู้ทำผิดกฎหมายในเรื่องดังกล่าวจะจำกัดอยู่ที่คนวงใน ซึ่งได้แก่กรรมการ และผู้บริหารเป็นหลักแต่ปัจจุบันได้ครอบคลุมไปถึงผู้ที่ได้รับข้อมูลนั้นๆ มาอีกทอดหนึ่งด้วยส่วนการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายใหม่นั้นจะมีทั้งการจ่ายค่าปรับทางแพ่ง ซึ่งสูงสุดคือ 2 เท่าของผลประโยชน์และยังต้องถูกเรียกคืนประโยชน์หรือกำไรจากการใช้ข้อมูลภายในที่ได้ไปอีกด้วย"

         

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 6-8 ต.ค.ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมมือกัน เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน แก่นิสิต นักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกิจกรรมประจำวัน จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO

 

 

 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th