IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการส่งเสริมการท่องที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016

 ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการท่องที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สังกัด: กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ: 20,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายเขมทัต สุคนธสิงห์
  • ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์
  • นางสุวิมล บัวเลิศ
  • นายวิโรจ นาคสัมฤทธิ์
  • นายพิงค์ รุ่งสมัย

ระยะเวลาดำเนินการ: 10 ปี

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ