IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการจัดซื้อไวน์ขาวและไวน์แดง

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016

 ชื่อโครงการ: โครงการจัดซื้อไวน์ขาวและไวน์แดง

สังกัด: บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

งบประมาณ: 100,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายเทพ วงษ์วานิช
  • นายธาดา เตียประเสริฐ
  • นายปรีชา หัตถพร
  • นายอานนท์ แจ่มฟุ้ง

ระยะเวลาดำเนินการ:

ความคืบหน้าโครงการ: ดำเนินการเสร็จแล้ว