IP ปี 2559

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2559:โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซม

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 30,2016

 ชื่อโครงการ: โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สังกัด: สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ: 600,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายธาดา เศวตศิลา
  • ดร.ชวลิต ทิสยากร
  • นายยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์
  • นายสุเมธ อักษรกิตติ์

ระยะเวลาดำเนินการ: 

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ