IP ปี 2559

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2559:โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ จังหวัดอุบลฯ ยโสธร และ อำนาจเจริญ

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 30,2016

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ จังหวัดอุบลฯ ยโสธร และ อำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว

สังกัด: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

งบประมาณ: 779,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ มูลศรีชัย
  • ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง
  • นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง
  • นายวิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์
  • นายวัฒนพงศ์ วิศวชัยวัฒน์

ระยะเวลาดำเนินการ: 10 ปี

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ