IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 06,2017

  ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย สถานีสูบน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (จังหวัดหนองคาย)

 

สังกัด: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณ:  3,477.20 ล้านบาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายปราโมทย์ อินสว่าง
  • นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์
  • นายชำนาญ ธรรมเจริญ
  • นายเมธี อนิวรรตน์
  • นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์
  • ดร.ทัชเชษฐ์ นิยมสุข

ระยะเวลาดำเนินการ: 2560 - 2563 (4ปี)

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ