IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 06,2017

  ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการ (ระยะที่2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สังกัด: กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ:  2,945.30 ล้านบาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายทศพร รัตนมาศทิพย์
  • นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
  • นางสุวิมล บัวเลิศ
  • นางวาสนา สุทธิเดชาชัย
  • พ.ต.อ.สมชาย ศิริพันธุ์
  • ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุช

ระยะเวลาดำเนินการ: 2560-2562 (3ปี)

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ