IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการรถจักรยานยนยต์งานสายตรวจ ขนาด 250 CC

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 06,2017

ชื่อโครงการ: โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโครงการรถจักรยานยนยต์งานสายตรวจ ขนาด 250CC พร้อมอุปกรณ์(ทดแทน) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สังกัด: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณ:  2,230.00 ล้านบาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • ดร.ธีรพล กาญจนากาศ
  • นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี
  • ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล
  • นายเขมทัต สุคนธสิงห์
  • นายกิตติเดช ฉันทังกูล
  • พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี

ระยะเวลาดำเนินการ: 2560-2561 (2ปี)

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ