IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สาย อ.หล่มสัก-อ.น้ำหนาว

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 06,2017

ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สาย อ.หล่มสัก-อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง-ต.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

สังกัด: กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ:  1,438.50 ล้านบาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายอดิเรก เลิศวนารินทร์
  • นายชวลิต ตั้งมิตรเจริญ
  • นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล
  • นายวิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์
  • ว่าที่ร้อยเอก ดร.คมกริช เวชสัสถ์
  • นายปราโมทย์ อินสว่าง

ระยะเวลาดำเนินการ: 2560-2562 (3ปี)

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ