IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑล และภูมิภาค ขยายถนนราชพฤกษ์

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 06,2017

 ชื่อโครงการ: โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑล และภูมิภาค ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่2 (ตอนที่3) กรุงเทพมหานคร

สังกัด: สังกัดกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ:  1,297.80 ล้านบาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
  • นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์
  • นายชวลิต ตั้งมิตรเจริญ
  • นางพจมาน ภาษวัธน์
  • ผศ.ดร.เลอเกียรติ์ วงศ์สารพิกูล
  • นายปราโมทย์ อินสว่าง

ระยะเวลาดำเนินการ: 2560-2562 (3ปี)

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ