Media & Public Relations

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริม โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมฯ..

เอกสารนำเสนอของวิทยากรในงานเสวนา สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก...ฝัน หรือ เป็นได้จริง?

18 ตุลาคม 2561..

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560..

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ปลุกพลังอาสาสู้โกง

6 ก.ย...

ประมวลผลงาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 2560

ประมวลผลงาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 2560..

เรามาทำความรู้จักและเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ..