Media

โกง ชีวิตคนทั้งชาติ

ภาพสื่อ และการประชาสัมพันธ์..

โกงในช่วงCOVID-19

Poster..

การจัดการเงินกู้ 1 ล้านล้าน โดยประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

Poster..

คบเด็กสร้างชาติ วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564

วันต่อต้านคอร์รัปชัน..

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565

สื่อประชาสัมพันธ์..

ก้าวต่อไป ACT AI ฉลาดต้านโกง

สื่อประชาสัมพันธ์..