Hot Topic!

ไวรัสทุจริตกำลังระบาดหนักในบ้านเมือง

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 15,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า - -

 

คอลัมน์ น.ต.ประสงค์พูด  :  โดย น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

 

บ้านเมืองของเราขณะนี้ สิ่งที่เรียกว่า "ความทุจริต" กำลังขยายตัวเหมือนโรคร้ายที่กำลังระบาดหนัก ทุกหย่อมหญ้า จนดัชนีชี้วัดในเรื่องคอร์รัปชั่น ในโลกเมื่อปี 2559 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้คะแนนลดลง จากคะแนน 100 ได้เพียง 35 คะแนน คือสอบตก

 

เห็นแล้วเป็นอย่างไร ภายใต้อำนาจการรัฐประหารเราท่านทั้งหลายคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้อำนาจและกลไกต่างๆของรัฐในการบริหารจัดการบ้านเมือง ยังไม่สามารถกู้สถานการณ์ในเรื่องดังกล่าวได้ เพราะ "ความทุจริต" ยังคงเบ่งบานขยายตัวไม่หยุดยั้งในทุกวงการของบ้านเมืองอย่างที่เห็น

 

ต้นเหตุสำคัญมาจากการทำงานที่ขาดธรรมาภิบาลมีการทุจริต คอร์รัปชั่นกันทุกระดับ ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อทุกอย่างที่ต้องการ ซื้อคนที่ต้องการนำมาใช้เพื่อให้ทำในสิ่งที่ต้องการ

 

เคยมีการวิเคราะห์ในทางวิชาการในเรื่องการทุจริตในวงราชการไทย ที่ไม่เคยหยุดยั้งและมี ต่อเนื่องกันมาตลอดถึงขณะนี้ว่า เกิดจากปัจจัย 3 ฝ่าย ด้วยกันคือ ฝ่ายที่เข้ามามีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่า จะมาจากการเลือกตั้งหรือการยึดอำนาจ และฝ่ายข้าราชการตลอดจนฝ่ายพ่อค้านักธุรกิจ ที่ทำให้เกิดการเล่นพรรคเล่นพวกเพื่อประโยชน์ตนเป็นหลัก

 

การมีอำนาจนั้นส่งผลกระทบตามมาเสมอ ถ้า ผู้มีอำนาจหรือผู้ได้อำนาจไปใช้เป็นคนที่มีคุณลักษณะ 3 อย่าง คือ

 

1.เป็นคนโลภ จะเกิดการโกงกินกันทุกรูปแบบ2.เป็นคนหลงในอำนาจ มัวเมาในอำนาจ3.เป็นคนเจ้าโทสะ ทำอะไรไม่มีสติยับยั้งคนใดที่ได้อำนาจไปใช้ และมีคุณสมบัติดังกล่าวติดตัว คนผู้นั้นเป็นตัวกัดกร่อนภูมิต้านทานของสังคม เป็นคนหลงในอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม

 

นอกจากนี้ "ค่านิยมของสังคม" หลายภาคส่วนก็เป็นอุปสรรคมากในการป้องกันในเรื่องความทุจริต

 

มีการยึดติดด้านวัตถุกันมากขึ้น อวดความมีฐานะทางสังคม หรือความร่ำรวยมั่งคั่ง โดยไม่สนใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้มาด้วยวิธีการใด สุจริต หรือ ทุจริต

 

ข้าราชการหาผลประโยชน์ให้ผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจก็อยากได้คนดังกล่าวมาใช้งานเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เป็นคนทุจริต และข้าราชการที่ทุจริตก็ไปด้วยกันได้ดีเสมอมาจนกระทั่งทุกวันนี้

 

การทุจริตในวงราชการไทยที่มีมากขึ้นนั้น เกิดจากการทุจริตในระบบงานของรัฐ ที่มีโครงสร้างทางการเมืองเป็นแบบระบบอุปถัมภ์ หรือ "พวกพ้อง" ซึ่งทำให้เกิดความหละหลวมในการควบคุมพฤติกรรมทางทุจริต ซึ่งยังเปิดช่องทางให้เห็นโอกาสที่จะหารายได้เพิ่ม และประเพณีการปฏิบัติในการช่วยเหลือพวกพ้อง เช่นกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน รุ่นเดียวกัน และสถาบันเดียวกัน เป็นต้น รวมทั้งระบบตรวจสอบในระบบราชการอ่อนแอ เพราะเป็นพวกพ้องเดียวกัน อย่างที่เห็นในหลายกรณีที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โยกโย้ ยืดเวลาในการตรวจสอบชำระความให้เสร็จสิ้นตามกำหนด

 

การทุจริตที่สำคัญอย่างมากเรื่องหนึ่งในวงราชการไทยขณะนี้ ที่เห็นกันอยู่เป็นประจำก็คือเรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้าง" ที่ไม่มีความโปร่งใส ทำให้ เจ้าหน้าที่รัฐไม่เห็นความสำคัญที่จะเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบในความถูกต้อง เพราะเหมือนลูบหน้า ปะจมูก คนกันเอง หรือไม่ก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาถึงตนด้วยซ้ำไป

 

สรุปในภาพรวม เกี่ยวกับสาเหตุการทุจริตใน วงราชการไทยปัจจุบัน ก็คือ ระบบอุปถัมภ์ เป็นปัจจัย เอื้อให้เกิดการทุจริตจากพวกพ้องหรือญาติพี่น้อง รองลงมาคือรายได้ในการครองชีพของข้าราชการ แต่ที่ยังรับราชการเพราะอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีหนี้สิน ต้องหารายได้เพิ่ม โดยการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ

 

นอกจากนี้ สาเหตุทางการเมืองที่ทำให้เกิดการทุจริตในบ้านเมืองก็คือ ผู้มีอำนาจทางการเมืองใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือในทิศทางของผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชั่วดี หลงในอำนาจที่มีอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่ได้อำนาจมาจากกระบวนการที่ไม่โปร่งใส หรือไม่ถูกต้องตามกฎกติกาของระบบการเมืองการปกครองที่วางไว้

 

สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน ที่ทำให้เกิดการทุจริตในวงราชการไทย และบ้านเมืองไทย โดยรวมขณะนี้ก็คือ ค่านิยมที่ไม่รู้จักพอของผู้มีอำนาจ และเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คนให้

 

ทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมา แก้ไขและป้องกันได้ ถ้าบ้านเมืองมีองค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้

 

1.ผู้นำในการบริหารปกครองบ้านเมืองต้องมีจิตสำนึก ไม่เป็นคนทุจริตเสียเอง สามารถควบคุมผู้คนของตนได้ในการทำงานให้โปร่งใสตลอดเวลา

 

2. ภาคประชาชนคนเสียภาษี ต้องมีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้น ในบ้านเมือง รู้ทันในเรื่องการใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้องของผู้บริหารปกครองว่าเป็นอย่างไร รู้ทันพวกขี้ฉ้อ ทุจริตในบ้านเมืองทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจต่างๆ

 

ภาคประชาชนคนเสียภาษีดังกล่าวนี้ ต้อง เลือกตัวแทนของตนขึ้นมาให้ได้จากกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ทุกแขนงในบ้านเมือง ให้ทำหน้าที่ในเรื่อง ดังกล่าว ให้สมกับที่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่า บ้านนี้เมืองนี้มีประชาชนเป็นเจ้าของ จะปล่อยปละละเลยไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw