Activities & News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 13,2017

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ  นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมี น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ กรมบัญชีกลาง


ปัจจุบันองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มีร่วมกับสมากชิกองค์กร  โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนพัทธกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกฝัง ป้องกัน และ เปิดโปง ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร เช่น โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นเครื่องมือสร้างความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ