Hot Topic!

หวัง'เยาวชน'สร้างสังคมมิติใหม่ไม่เพิกเฉยต่อ'กลโกง'ในทุกมิติ

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 20,2017

- - สำนักข่าวคมชัดลึก - -

 

ผ่านไปแล้วสำหรับการมอบรางวัล NACC Awards 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและบุคคลทั่วไปที่ร่วมต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2560 ส่งต่อจิตสำนึกเยาวชนปลอดทุจริตสร้างชาติยั่งยืน โดยเครือเดอะเนชั่นได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลช่อสะอาด จากรายการ เนชั่นเอ็กซ์ไฟล์ของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสื่อป้องกันการทุจริต ผลงานเด่นของนักศึกษา ม.เนชั่น

         

สุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป.ป.ช. และในฐานะประธานอนุกรรมการรางวัลช่อสะอาดและการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตเผยต่อ "คม ชัด ลึก" ถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักของชาติที่มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมสุจริต ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลตลอดมา

         

ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มอบรางวัลโดยแบ่งตามภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตในแต่ละสำนัก แต่จากแนวความคิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ต้องการสร้างคุณค่าและเป็นการให้กำลังใจแก่หน่วยงานกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถึงความพิเศษของแต่ละรางวัลในสาขาต่างๆ มีเกียรติ ศักดิ์ศรี น่ายกย่องสมควรนำไปเป็นแบบอย่าง จึงเห็นควรให้มีการมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตเอาไว้ด้วยกันรวมทั้งสิ้น 6 รางวัล เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี ประกอบด้วย 1.รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดความสำนึกที่จะ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

         

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

         

2.รางวัลโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการเชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นต้นแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป 3.รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่ได้ให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล หรือกระทำการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

         

4.รางวัลองค์กรโปร่งใส เพื่อสร้างกระแสสังคม และขยายฐานการรับรู้ ในการส่งเสริมให้หน่วยงานหรือองค์กรหรือสถาบัน ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ด้านความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 5.รางวัลโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ  และ 6.รางวัลช่อสะอาดเพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผลงานโฆษณา ตลอดจนข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นวงกว้าง

         

"ทุกรางวัลถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ คณะกรรมการจึงดำริว่า เราสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่าง เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในโอกาสสำคัญคราวเดียวกันคือโอกาสครบรอบ 18 ปี ของสำนักงานป.ป.ช. และเป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องการให้การมอบรางวัลเป็นบรรทัดฐานของการมอบรางวัลในปีต่อๆ ไป เพื่อจะได้มีการพัฒนารูปแบบการคัดสรรและการมอบรางวัลมากยิ่งขึ้น" ประธานอนุกรรมการรางวัลช่อสะอาด กล่าว

         

ส่วนผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานของ  สำนักงานป.ป.ช.ตลอด 18 ปีที่ผ่านมาเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วอย่างไรนั้น สุวณา ยอมรับว่า หากจะวัดเป็นตัวเลขคงไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น แต่จากรายงานการสำรวจแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดทำดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย (Corruption Situation Index : CSI) เพื่อสะท้อนทัศนคติความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นไทย และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มีการสำรวจและประเมินผลการทำงานด้านปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. และประกาศออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ว่า ป.ป.ช.มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ป.ป.ช. ซึ่ง 56% เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานต่อการคอร์รัปชั่นของ ป.ป.ช. สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และประชาชนเริ่มที่จะไม่ยอมรับเรื่องการคอร์รัปชั่นแล้ว จากเดิมที่เคยยอมรับว่าถ้าทุจริตแล้วประชาชนได้ประโยชน์ยอมรับได้ ขณะนี้ 95% ไม่ยอมรับ ประชาชนกว่า 86% ยังยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับ ป.ป.ช.หรือหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและแก้ปัญหาทุจริต

         

"สำนักงานป.ป.ช.เอง ไม่ได้มุ่งหวังเข้าไปปราบปรามการคอร์รัปชั่นให้เด็ดขาด มากเท่ากับการเข้าไปเร่งสร้างทัศนคติต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม เพราะการจับคนผิดเข้าคุก สังคมไม่ได้อะไร ชาติเสียหาย ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องก็เสียหายไปแล้ว เราไม่ได้อะไร แต่เราคาดหวังว่า เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ จะได้รับเมล็ดพันธุ์ของการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกมิติ ถ้าสังคมเป็นอย่างนั้นคือทุกคนในชาติได้ประโยชน์" สุวณากล่าวในที่สุด

         

"สำนักงานป.ป.ช.เอง  ไม่ได้มุ่งหวังเข้าไป ปราบปรามการคอร์รัปชั่นให้เด็ดขาด มากเท่ากับการเข้าไปเร่งสร้างทัศนคติ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม แต่เราคาดหวังว่าเยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  จะได้รับเมล็ดพันธุ์ของการต่อต้านการคอร์รัปชั่น"

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw