IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน จำนวน 9 รายการ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการส่งเสริมการท่องที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการจัดซื้อไวน์ขาวและไวน์แดง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่2

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการบริหารจัดการไม้มีค่า

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ของ รฟม.

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..