ยุทธศาสตร์ 3ป.

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มุ่งมั่นจะขับเคลื่อนพันธกิจด้วย ยุทธศาสตร์ 3 ป.

ปลูกฝังค่านิยมใหม่ในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้เกิดการยกย่องคนดีมีศีลธรรม

ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020

ร่วมมือกับองค์กรด้านเยาวชน ศูนย์คุณธรรมและภาคีอื่นๆ 13 องค์กร จัดอบรมนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศในรูปแบบของค่ายเยาวชนที่สนุกและเข้าใจง่ายเพื่อให้คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันการโกงในแบบต่างๆ มองเห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนเรียนรู้ภาวะผู้นำที่ กล้าหาญ รวมถึงฝึกหัดพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

โครงการ New Gen New Media

จัดประกวดผลงานสื่อสารคดีและอินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ในหัวข้อ“ผลกระทบของการโกง” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติ และมุ่งหวังให้วิชาชีพสื่อสารมวลชนช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้า

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม”

จัดทำภาพยนต์โฆษณาต่อต้านคอร์รัปชันชุด “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม” ทั้งหมด 6 ตอน เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดีย

ทำหน้าที่เสมือนหมาเฝ้าบ้านสอดส่องดูแลให้เกิดการคอร์รัปชันน้อนที่สุด รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือหรือกระบวนการที่จะลดโอกาสของการโกงกิน

โครงการหมาเฝ้าบ้าน

ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนพร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศถึงการตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทำงาน / การจัดซื้อจัดจ้าง ของทางภาครัฐ พร้อมกันนี้ยังมีคำแนะนำเรื่องการวิเคราะห์ราคากลาง และการวิเคราะห์หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมประมูลงานจากภาครัฐด้วย

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2558 เป็นเสมือนกฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาใบอนุญาตของทางราชการเริ่มจากการจัดให้มีช่องทางรับคำขอ ณ จุดเดียวกำหนดวิธีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการที่สะดวกรวดเร็ว รู้ชัดถึงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการขอรับบริการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ส่งผลให้ประชาชนวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้สึกถึงความโปร่งใสในการติดต่อกับหน่วยราชการต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า พ.ร.บ.นี้มีส่วนอย่างมากในการแก้ปัญหา ‘เรียกรับ สินบน’ ในระบบราชการไทย ซึ่งในส่วนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขการออกใบอนุญาต รง.4 สำหรับผู้ประกอบการรวมถึงผลักดันให้หน่วยราชการต่างๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงความสำคัญของพ.ร.บ. นี้
ผลักดันการปฏิรูปกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน
ร่วมผลักดันกฎหมายที่ส่งผลดีต่อการต่อต้านคอร์รัปชันอาท
 • พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • พ.ร.บ. ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. พ.ศ. 2542
 • พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558
 • พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 • พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
 • พ.ร.บ. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
 • พ.ร.บ. การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
 • พ.ร.บ. การจัดตั้งศาลทุจริตและการยึดคืนทรัพย์สิน
 • พ.ร.บ. คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืจากการทุจริต
 • พ.ร.บ. สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา
 • พ.ร.บ. องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
 • พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า
 • พ.ร.บ. สมัชชาคุณธรรม
 • ผลักดันกฎหมายที่ช่วยสร้างความตื่นตัวทัศนคติและค่านิยมใหม่ในภาคประชาชน
ผลักดันมาตรการสร้างความโปร่งใน การดำเนินโครงการของภาครัฐ
แห่งชาติ(คตช.) กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการนำมาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่ “ปฏิบัติแล้วเป็นผลสำเร็จ” ในต่างประเทศ มาใช้ในการดำเนินโครงการของรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใส บนความสมัครใจของทั้งภาครัฐ นักธุรกิจเอกชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งถึงขณะนี้รัฐบาลได้ตกลงให้นำมาใช้ปฏิบัติจริงแล้ว 3 มาตรการ คืิอ
 • โครงการข้อตกลงคุณธรรมร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพและสมาคมธุรกิจ อาทิ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม ธนาคารไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อสรรหาและจัดการสัมมนา “ผู้สังเก
 • โครงการเพื่อ ความโปรงใส่ในการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ หรือ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) จัดตั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขึ้นเป็นองค์คณะ EITI ระดับประเทศประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม เพื่อทำหน้าที่วางระบบการเปิดเผยข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน EITIStandard โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกตีพิมพ์ เผยแพร่ในรูปของรายงาน EITI Report ที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถนำไปใช้ได้อย่างไมเคลือบแคลงใจ
 • โครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หรือ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย World Bank สำหรับ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยมีแบบแผนของการเปิดเผยข้อมูลที่กระชับ เข้าใจง่ายเป็นประโยชน์และครอบคลุม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมคิดร่วมตรวจสอบของภาคประชาชนอย่างโปร่งใส
พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 ถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่ปรับระบบราชการและกระบวนการทำงานของราชการได้อย่างดีเยี่ยมกฎหมายฉบับนี้สามารถสร้างประโยชน์กับ ประเทศในหลายด้านทั้งด้านการต่อต้านคอร์รัปชันการส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน การลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างความเป็นธรรม และลดการใช้อำนาจหน้าที่อย่างไร้คุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านมาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘สังคายนากฎหมาย’ (Regulatory Guillotine) อันเป็นความพยายามในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้าง ผลักดันให้เกิดการยกเลิกกฎหมายบางส่วน (จากที่เคยมีประมาณหนึ่งแสนฉบับ) ให้เหลือแต่กฎหมายที่ “ง่าย ชัดเจน ไม่เป็นภาระ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของรัฐในการให้บริการประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก และ พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ที่ต้องการอำนวยความสะดวก ลดภาระให้กับประชาชน และลดปัจจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดคอร์รัปชันในท้ายที่สุด

ทำหน้าที่่สมือนหมาเฝาบ้านสอดส่องดูแลให้เกิดการคอรร์ปัชน์น้อยที่สุด รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือหรือกระบวนการที่จะลดโอกาสของการโกงกิน

แถลงการณ์คัดค้านล้างผิดคดีโกง

ร่วมกันกับภาคีภาคธุรกิจ การเงิน และการลงทุน เพื่อคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างกฎหมายล้างผิดคดีทุจริต(มาตรา 3 ในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม) พร้อมเน้นย้ำจุดยืนว่าบรรดาคดีในฐานความผิดคอร์รัปชันทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้ กระบวนการยุติธรรมในสังคม และเพื่อให้การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมีความจริงจัง เป็นรูปธรรม และน่าเชื่อถือ

จัดแถลงข่าว 15 คดี ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ร่วมมือกับภาคีภาคประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อทวงถามและติดตามความคืบหน้าของคดีสำคัญจากองค์กรภาครัฐเพราะจากการเฝ้าติดตาม พบว่าคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันมักใช้เวลาในขั้นตอน ต่างๆ ยาวนานมาก เป็นความล่าช้าที่ทำให้คนโกงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทั้งนี้องค์กรฯ ได้แบ่งกลุ่มคดีออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

 1. คดีที่รอคำอธิบาย ได้แก่ ไมโครโฟนทองคำ, ป้ายโฆษณาบนป้อมจราจร, สนามฟุตซอล,โกงลำใย, คดีคลองด่าน, คดี CTX และคดีรถหร
 2. คดีที่คาราคาซังคาใจ ได้แก่ ทุจริตจำนำข้าว, ผู้ว่า ททท. (นางจุฑามาศ ศิริวรรณ), ปลัดคมนาคม (นายสุพจน์ทรัพย์ล้อม), ทุจริตก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ และโครงการไทยเข้มแข็ง
 3. คดีที่รออัยการ ได้แก่ อดีตนายกยิ่งลักษณ์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฐานปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการจำนำข้าว
 4. คดีที่ต้องไม่กระพริบตา ได้แก่ คดีไร่ส้ม (นายสรยุทธสุทัศนะจินดา), พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ (ผบช.สอบสวนกลาง) และกรณีจดหมายน้อยของเลขาธิการศาลปกครองู

 

โครงการพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการนำข้อมูลมาจัดทำพิพิธภัณฑ์เพื่อเปิดโปงกลโกงที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาตทำให้ประชาชนมองเห็นเส้นทางกลโกงในคดีต่างๆ 10 คดี รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติให้ผู้คนได้เข้าไปศึกษาข้อมูลคดีต่างๆ และสามารถแชร์ต่อให้ผู้อื่นเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง นอกจากนั้น ยังมี การจัดทำภาพยนตร์โฆษณาและอินโฟกราฟิก เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและวิดีโอด้วย

สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพการทำข่าวเชิงสืบสวน

ให้การสนับสนุนสถาบันอิศรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนทั้งในด้านการอบรม การประกวดข่าว ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้การทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน(Investigative Journalism)มีคุณภาพสูงขึ้น เป็นที่นิยมมากขึ้นและเป็นวิชาชีพที่สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างสง่างาม

ข้อเสนอมาตรการกำจัดคอร์รัปชั่น

ข้อเสนอมาตรการกำจัดคอร์รัปชัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปรารถนาที่จะเห็นประเทศไทย พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพเป็นสังคมที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วยมาตรการสำคัญใน 5 ด้าน คือ

1

ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

ปัญหา

มีการใช้เส้นสายและอำนาจเพื่อปกปิดความผิด ดำเนินการทางกฎหมายล่าช้ากฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนกลัวความเดือดร้อนจากการแจ้งเบาะแส

ปฏิรูป

กำหนดบทลงโทษให้รุนแรง บังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจังและรวดเร็ว ปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพื่อป้องกันการรับสินบนและคอร์รัปชัน

2

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ปัญหา

มีการปกปิดและบิดเบือนข้อมูลสู่สาธารณะ ประชาชนไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็น โครงการรัฐไม่ไตร่ตรองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

ปฏิรูป

สร้างความตระหนักและตื่นตัวจากภาคสังคม ส่งเสริมให้เสียงของประชาชนมีความเข้มแข็ง ขยายเครือข่ายภาคประชาชนให้มีพลังยิ่งขึ้น

3

การรณรงค์เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม

ปัญหา

หลากทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคดโกง เช่นโกงนิดโกงหน่อยไม่เป็นไร การโกงเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าอับอาย ถ้าผู้ใหญ่โกงได้ เด็กก็โกงด้วย (ระบบตามน้ำ)

ปฏิรูป

ส่งเสริมสำนึกผิดชอบชั่วดี ปลูกฝังค่านิยมแบบพอเพียง สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้สาธารณชนรู้เท่าทันการโกงรูปแบบต่างๆ

4

มาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักสากล

ปัญหา

กฎระเบียบรัฐมีความยุ่งยาก นำไปสู่ความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดช่องให้เอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม

ปฏิรูป

ผลักดันการสร้างกฎระเบียบและโครงการข้อตกลงคุณธรรมให้มีผลบังคับใช้เร็วขึ้น เพิ่มอำนาจการตรวจสอบและการเข้าถึงข้อมูลจากภาคสังคม

5

ความเข้มแข็งของหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน

ปัญหา

คนทำงานถูกคุกคาม คดีคอร์รัปชันมีมากจนทำไม่ทันบกพร่องเรื่องความโปร่งใส และขาดประสิทธิภาพ

ปฏิรูป

เพิ่มขอบเขตอำนาจและพัฒนากลไกให้คนทำงานได้เร็วขึ้น สร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร