ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

 1. ปี 2560 "โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" (ACTIVE CITIZEN)
 2. ปี 2560 "งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล"
 3. ปี 2560 “คุยเรื่องโกงผ่านหนัง”
 4. ปี 2560 "ร่วมเขียนกฎหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย”
 5. ปี 2560 “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
 6. ปี 2560 “ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?"
 7. ปี 2560 "โครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"
 8. ปี 2560 "โครงการสร้างความร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาคประชาชน"
 9. ปี 2560 "โครงการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ"
 10. ปี 2560 "โครงการข้อตกลงคุณธรรม"
 11. 6 กันยายน...วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
 12. ปี 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”
 13. ปี 2558 “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชัน”
 14. ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020
 15. พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
 16. ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”
 17. ปี 2557 “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
 18. หมาเฝ้าบ้าน

6 กันยายน...วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

             ในปีพ.ศ.2554 ประเทศไทยมีอันดับการคอร์รัปชันแย่ลงจาก 78 เป็น 80 จาก 183 ประเทศทั่วโลกทั้งยังมีคะแนนดัชนีความเชื่อมั่นเพียง 3.4 จาก 10 คะแนนเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ‘ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน’ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัว และลุกขึ้นมาร่วมใจกันต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม 

             โดยในปีแรกงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2554 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี ภายใต้หัวข้อ ‘จุดเปลี่ยนประเทศไทย’ และได้กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปีเป็น‘วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ’ เพื่อเป็นการรำลึกถึง คุณดุสิต นนทะนาครพลังสำคัญผู้ก่อตั้งภาคีฯ ผู้นำการต่อต้านการคอร์รัปชันเข้าสู่แผนปฏิรูปประเทศไทยภายใต้แผนปรองดองของหอการค้าไทย ที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 

 

ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”

 

 

 

ปี 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”

 

 

 

 

 

ปี 2557 “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”

 

 

 

ปี 2558 “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชัน”

 

 

 

ปี 2559 “กรรมสนองโกง”