ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020

สัญญาณอันตรายรุนแรงประการหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยคือ ผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ระบุว่า ประชาชนถึงร้อยละ 75 หากพบเห็นการคอร์รัปชันแล้วจะ “นิ่งเฉยไม่ทำ อะไร” เพราะเห็นว่า “ไม่เกี่ยวกับตัวเอง” วิกฤตทางเจตคติดังกล่าวนี้ทำให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คิดทำโครงการค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตสำนึกในการต่อต้านคอร์รัปชันแก่เด็กและเยาวชนโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้คุณค่าหลัก 6 ประการคือ

  1. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
  2. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency)
  3. การมีจิตสาธารณะ (Public Mind)
  4. การเรียนรู้ภาวะผู้นำ(Leadership)
  5. ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness)
  6. การปฏิเสธการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

ค่ายเยาวชนนี้เป็นกิจกรรมแบบบูรณาการ อบรมนิสิตนักศึกษามาแล้วเป็นจำนวน 6 รุ่น รวมกว่า 300 คนจากสถาบันการศึกษา 50 แห่ง (ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน) โดยมีครูอาจารย์และบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมด้วย เมื่อจบค่ายฯ ตัวแทนเยาวชนเหล่านี้ได้นำโครงงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการโครงการฯ ไปทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อนำความรู้ไปขยายผลและจัดกิจกรรมต่อยอด พร้อมทั้งจัดตั้งชมรมส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชันและสร้างกลุ่มเครือข่ายแกนนำนักศึกษาตามแต่ละบริบทของสถาบันนับเป็นการดำเนินการในมิติของการ “ปลูกฝัง” และ “ป้องกัน” ตามยุทธศาสตร์ 3 ป. นั่นเอง