ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก

ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2558 เป็นเสมือนกฎหมายกลางที่ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาใบอนุญาตของ ทางราชการ เริ่มจากการจัดให้มีช่องทางรับคำขอ ณ จุดเดียว กำหนดวิธีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว รู้ชัดถึงขั้นตอน และระยะเวลาในการขอรับบริการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ส่งผลให้ประชาชนวางแผนการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้สึกถึงความโปร่งใสในการตืดต่อกับหน่วยราชการต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า พ.ร.บ.นี้มีส่วนอย่างมากในการแก้ปัญหา “เรียกรับสินบน” ในระบบราชการไทย ในส่วนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขการออกใบอนุญาต รง.4 สำหรับผู้ประกอบการ รวมถึง ผลักดันให้หน่วยราชการต่างๆช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงความสำคัญของ พ.ร.บ. นี้