เกี่ยวกับองค์กร

 

เริ่มต้นสู้...
และสู้ต่อไป

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เริ่มภารกิจครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2554 ในชื่อ “ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน” บนแนวคิดริเริ่มของ คุณดุสิต นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทยในสมัยนั้น ที่เล็งเห็นว่าประเทศชาติต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปมหาศาลกับการคอร์รัปชันในโครงการต่างๆ ของภาครัฐซึ่งนับวันจะมีวิธีการที่ซับซ้อนและมีมูลค่าความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคก่อตั้งภาคีฯ มีการระดมความเห็นครั้งแรกต่อการค้นหา “แนวทางความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันจาก ทุกภาคส่วน” นับเป็นความพยายามครั้งแรกของภาคเอกชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอันเลวร้ายและบั่นทอนการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน มีองค์กรจากภาคเอกชนภาครัฐภาคการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วม 23 แห่งโดยได้จัดงานสัมมนา“ต่อต้านคอร์รัปชัน : จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ปณิธานอันแรงกล้าของคุณดุสิต นนทะนาคร ได้รับการสานต่อจากเหล่าสมาชิกโดยการนำของคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ผู้เข้ามารับตำแหน่งประธานภาคีฯ หลังจากการเสียชีวิตของคุณดุสิต โดยในปี พ.ศ.2555 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปี พ.ศ.2557 ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 54 องค์กร

“นับเป็นความพยายามครั้งแรกของภาคเอกชน ที่ต้องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอันเลวร้ายและบั่นทอนการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน”
คุณดุสิต นนทะนาคร
ผู้เริ่มต้นภาคีเครือข่ายต้อต้านคอร์รัปชัน
งาน “ต่อต้านคอร์รัปชัน : จุดเปลี่ยนประเทศไทย”
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี “

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในด้านวิชาการ การบริหาร และกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน
 2. จัดหาทุน เพื่อการดำเนินงาน หรือเพื่อการพัฒนาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 3. ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยค้นคว้า ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนกิจการ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย บ่มเพาะ ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 5. สนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 6. ดำเนินงานพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อกิจกรรมอันเป็นสาธาประโยชน์
 7. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

โครงสร้างการบริหารองค์กรและมูลนิธิ

โครงสร้าง2019 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 
เป็นพลังสังคมที่ขับเคลื่อนให้
คนไทยและสังคมไทย
ไม่ยอมรับและออกมา
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

พันธกิจ

 1. 1สร้างความน่าเชื่อถือ ให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในฐานะ “ศูนย์กลางการ ขับเคลื่อน พลังสังคมเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน” ที่มีศักยภาพที่สุด
 2. 2สร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับ สากลผ่านการ กระจายงานการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถให้ทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างแนวร่วมการทำงาน
 3. 3สนับสนุน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลอย่างรวดเร็ว
 4. 4ส่งเสริม การสร้าง ต้นแบบที่ดีในสังคม ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เน้นการทำงานติดตามตรวจสอบ โครงการภาครัฐ

ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจเหล่านี้ บทบาทที่องค์กรยึดมั่นว่าจะทำคือ

 • เป็นผู้ให้ข้อมูล กระตุ้นให้สังคมตื่นตัว
 • เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วน
 • ดำเนินงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ หากเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ และมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
 • ดำเนินงานอย่างโปร่งใส พิจารณากลั่นกรองทุกขั้นตอน และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เป็นกลางทางการเมือง

สิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทขององค์กร และสิ่งที่องค์กรจะไม่ทำ คือ

 • ไม่แสดงบทบาทบังคับลงโทษผู้ใด เพราะองค์กรไม่มีอำนาจตามกฏหมาย
 • ไม่เลือกปฏิบัติการใดตามอำเภอใจโดยไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากสังคม
 • ไม่แสดงบทบาทในลักษณะเล่นพรรคเล่นพวก หรือวางตัวไม่เป็นกลาง
 • ไม่ดำเนินกิจกรรมใดให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่ามิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)

นายอานันท์ ปันยารชุน  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รายนามคณะกรรมการ

 
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รองประธานกรรมการ
นายวิเชียร พงศธร รองประธานกรรมการ
นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการ
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล กรรมการ
นายผยง ศรีวณิช กรรมการ
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการ
นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการ
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ
นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการ
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ
นายวรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล กรรมการ
นางสาวชุลีพร น่วมทนง กรรมการและเหรัญญิก
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการและเลขานุการ

 

  ข้อบังคับมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 ________________________________________________________________________________________________________

 

 

รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงินปี 2563

ดาวน์โหลด (PDF.)

รายงานงบการเงินปี 2564

ดาวน์โหลด (PDF.)

รายงานงบการเงินปี 2565

ดาวน์โหลด (PDF.)