ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

 1. ปี 2560 "โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" (ACTIVE CITIZEN)
 2. ปี 2560 "งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล"
 3. ปี 2560 “คุยเรื่องโกงผ่านหนัง”
 4. ปี 2560 "ร่วมเขียนกฎหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย”
 5. ปี 2560 “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
 6. ปี 2560 “ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?"
 7. ปี 2560 "โครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"
 8. ปี 2560 "โครงการสร้างความร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาคประชาชน"
 9. ปี 2560 "โครงการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ"
 10. ปี 2560 "โครงการข้อตกลงคุณธรรม"
 11. 6 กันยายน...วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
 12. ปี 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”
 13. ปี 2558 “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชัน”
 14. ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020
 15. พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
 16. ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”
 17. ปี 2557 “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
 18. หมาเฝ้าบ้าน

ปี 2560 "โครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (YOUTH2020 รุ่นที่ 2) จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส ต้านภัยคอร์รัปชัน" โดยผู้นำนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำความรู้จากการเข้าค่าย YOUTH2020 และวิชาชีพความเป็นครูที่ดีในอนาคตมาต่อยอดจัดกิจกรรมปลูกฝังการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2560

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (YOUTH2020 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 7) จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "บทบาท ทิศทาง และการปลูกฝังเยาวชน" และบูธนิทรรศการ "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา" เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

2) การจัดค่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (สมาคมสยามอารยะ)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ร่วมกับสมาคมสยามอารยะ จัดค่าย “เยาวชนอารยะ ดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมไทย รุ่นที่ 5” เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 60 คน จาก 20 สถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รูปแบบกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน จัดตามการจัดค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน โดยทุกกิจกรรมมีการแทรกความรู้และปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นอยู่อย่างพอเพียง ภาวะผู้นำ และการปฏิเสธคอร์รัปชัน


3) การจัดค่ายความร่วมมือกับและสมาชิกองค์กร (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการ “ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชัน” ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วม 30 สถาบัน (สถาบันละ 2 คน) รวม 60 คน รูปแบบกิจกรรม 2 วัน 1 คืน โดยให้ความรู้ความเข้าใจถึงความรุนแรงและปัญหาของการคอร์รัปชันในประเทศไทย ปลูกฝังค่านิยม 6 ประการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้เชิงปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ในระดับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน