ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

 1. ปี 2560 "โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" (ACTIVE CITIZEN)
 2. ปี 2560 "งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล"
 3. ปี 2560 “คุยเรื่องโกงผ่านหนัง”
 4. ปี 2560 "ร่วมเขียนกฎหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย”
 5. ปี 2560 “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
 6. ปี 2560 “ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?"
 7. ปี 2560 "โครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"
 8. ปี 2560 "โครงการสร้างความร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาคประชาชน"
 9. ปี 2560 "โครงการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ"
 10. ปี 2560 "โครงการข้อตกลงคุณธรรม"
 11. 6 กันยายน...วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
 12. ปี 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”
 13. ปี 2558 “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชัน”
 14. ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020
 15. พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
 16. ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”
 17. ปี 2557 “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
 18. หมาเฝ้าบ้าน

ปี 2560 "โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" (ACTIVE CITIZEN)

  โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน (ACTIVE CITIZEN) 

 

จากการจัดกิจกรรม Social Lab ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าในสิ้นปี 2560 จะมีแพลตฟอร์มสำหรับ “เครือข่ายพลังประชาชนที่ตื่นรู้และต้องการมีส่วนร่วม (Active Citizen) จำนวน 1 ล้านคน บน Digital  Platform” ภายใต้การดำเนินโครงการย่อยดังนี้
 

- No Bribe Label  ฉลากมาตรฐานเพื่อลดการจ่ายสินบน เป็นฉลากที่จะให้กับบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานและไม่จ่ายสินบน โดยร่วมมือกับโครงการ CAC ของ IOD ขณะนี้ได้พัฒนาแผนงานโครงการและพัฒนาแผนการสื่อสารโครงการไปในระดับต่างๆ

 

- Citizen Feedback  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินการทำงานและลดการเรียกรับสินบนในหน่วยงานราชการ  โดยสร้างกลไกประเมินและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐ ด้วยการจัดทำระบบแบบสอบถามผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนหลังเข้าไปรับบริการในหน่วยราชการ ก่อนส่งผลสำรวจกลับสู่ผู้บริหารหน่วยงานนั้น ๆ และเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการทำงาน ขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองโครงการกับหน่วยงานนำร่อง

 

- Investigative News Against Corruption เป็นการพัฒนาระบบสื่อสืบสวนสอบสวนโดยทำงานร่วมกับสำนักข่าวอิศรา แบ่งเป็น 2 โครงการย่อยคือ 

 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ เพื่อเพิ่มจำนวนนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเด็นคอร์รัปชัน โดยจัดการฝึกอบรมในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 

2) โครงการ Crowdsourcing Investigative Journalism เพื่อขยายการมีส่วนร่วมให้กับพลเมืองที่มีข้อมูล มีความรู้ความสามารถ เข้ามาให้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมแผนงานสำหรับทดลองโครงการในไตรมาสสุดท้าย