ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

ปี 2557 “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”

สำหรับปี พ.ศ.2557 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติจัดขึ้นภายใต้ความต้องการให้เกิดการปฎิรูปและบูรณาการการทำงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น การปฏิรูปการเลือกผู้แทนราษฎร การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ การหาแนวทางใหม่เพื่อต่อสู้คอร์รัปชัน ฯลฯ ที่น่ายินดีในปีนี้คือการขยายเครือข่ายภาคีไปสู่ภาครัฐอย่างชัดเจน โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากล่าวปาฐกถาพิเศษ และตอกย้ำว่าจากนี้ไปรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยยกให้เรื่องคอร์รัปชันเป็นประเด็นหลักข้อหนึ่งของการ “ปฏิรูปประเทศไทย”