ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

หมาเฝ้าบ้าน

               ร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน พร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วประเทศถึงการตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทำงาน / การจัดซื้อจัดจ้าง ของทางภาครัฐ พร้อมกันนี้ยังมีคำแนะนำเรื่องการวิเคราะห์ราคากลาง และการวิเคราะห์หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมประมูลงานจากภาครัฐด้วย